In bài viết

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II

(Chinhphu.vn) - Khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm mà sau khi bổ nhiệm, hiệu trưởng trường tiểu học giao nhiệm vụ đối với những giáo viên này và giáo viên đó phải thực hiện nhiệm vụ của mình.

02/11/2021 08:02

Ông Nguyễn Tuấn Minh (Hà Giang) là giáo viên tiểu học hạng II cũ, hệ số lương 3,98; đang giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập thì ông đã đủ tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II.

Tuy nhiên theo Điểm c Khoản 1 Điều 4 của Thông tư về nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II thì ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học.

Ông Minh từng được Phòng Giáo dục và Đào tạo cử đi tập huấn các chương trình thay sách và nhiều chương trình khác, tham gia làm giám khảo các kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường, học sinh giỏi cấp huyện. Ông hỏi, như vậy có được coi là đã thực hiện nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học không?

Hiện nay có nơi xét chuyển hạng cho giáo viên vô cùng khắt khe vì vận dụng Thông tư một cách máy móc, nơi lại khá thông thoáng, khiến không ít thầy cô giáo thiệt thòi. Ông Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là những công việc giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng (nếu nhà trường được giao và giáo viên được hiệu trưởng phân công triển khai nhiệm vụ).

Do vậy, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm mà sau khi bổ nhiệm, hiệu trưởng trường tiểu học giao nhiệm vụ đối với những giáo viên này (nhà trường đó được giao nhiệm vụ đó, ví dụ: Tham gia đoàn kiểm tra chuyên môn, dạy đối chứng chuyên đề, tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi ...) và giáo viên đó phải thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra tại Khoản 8 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT cũng đã quy định: "Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học mà trường tiểu học công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường tiểu học công lập báo cáo cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan".

Chinhphu.vn