In bài viết

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp

(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp.

03/04/2024 15:12
Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp- Ảnh 1.

Theo đó, dự thảo quy định tiêu chuẩn, điều kiện chung đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

1. Được người có thẩm quyền cử tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp.

2. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp;

3. Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

4. Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức lý lịch tư pháp xét thăng hạng.

5. Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng II lên hạng I

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp từ hạng II lên hạng I khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp hạng II, mã số V01.01.02 hoặc tương đương và phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp viên chức Lý lịch tư pháp hạng II hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian giữ chức danh tương đương với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng II thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng II tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Lý lịch tư pháp hạng I.

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật;

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng I hoặc tương đương trở lên;

4. Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

5. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp;

6. Trong thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng II và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì xây dựng, thẩm định đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành mà cơ quan sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu, thông qua các hình thức:

a) Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền đối với trường hợp không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp từ hạng III lên hạng II khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng III mã số V01.01.03 và phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp viên chức Lý lịch tư pháp hạng III và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian giữ chức danh tương đương với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng III tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Lý lịch tư pháp hạng II.

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật;

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng II hoặc tương đương trở lên;

4. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp;

5. Trong thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lý lịch tư pháp hạng III và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia xây dựng, thẩm định đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Hoa Hoa