In bài viết

Tiêu chuẩn ngoại ngữ khi thi nâng ngạch chuyên viên chính

(Chinhphu.vn) – Bà Đinh Thu Nga (Hà Nội) có bằng thạc sĩ năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, trước khi bảo vệ luận án cá nhân phải có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp B1 hoặc bậc 3 trở lên theo khung Châu Âu.

06/12/2019 07:02

Trong khi đó, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ có quy định điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính: "Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương với bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo".

Bà Nga hỏi, bà có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức quy định tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính là “có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Vì vậy, đề nghị bà Nga căn cứ quy định nêu trên để thực hiện việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính theo đúng quy định.

Chinhphu.vn