In bài viết

Tiêu chuẩn trợ lý lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Quyết định quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, các chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ đã đề xuất tiêu chuẩn các chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

22/09/2015 17:01

Theo dự thảo, trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là chức danh công chức, giúp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao; chịu trách nhiệm trước các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải đạt tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác như: 1- Có năng lực tham mưu, đề xuất việc hoàn thiện pháp luật và hoạch định chính sách của ngành, lĩnh vực theo chủ trương, đường lối của Đảng.

2- Có tầm nhìn, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực được giao.

3- Có năng lực nghiên cứu xây dựng và trực tiếp chủ trì đề án, văn bản pháp luật; đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

4- Có năng lực tổ chức, điều hành; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5- Đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên ở Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương trở lên. Đồng thời, có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ nâng cao.

Bên cạnh đó, trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng phải đạt được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về hiểu biết, sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dự thảo nêu rõ, các trường hợp đã được bổ nhiệm chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước mà chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn