In bài viết

Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức ngành Y tế

(Chinhphu.vn) – Ông Tạ Duy Quyền (Hà Nội) là điều dưỡng đại học, chưa có chứng chỉ hành nghề. Ông Quyền hỏi, theo Thông tư số 03/2022/TT-BYT, nếu có kỳ thi xét tuyển viên chức y tế thì ông có cần bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trước khi đăng ký xét tuyển không? Nếu đỗ viên chức thì thời gian tập sự có được tính khi làm chứng chỉ hành nghề không?

03/11/2022 11:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng viên chức thực hiện theo đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Khi bổ nhiệm viên chức vào chức danh nghề nghiệp thì phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Chinhphu.vn