In bài viết

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất

(Chinhphu.vn) - Trải qua các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai từ rất sớm, ngay trong những năm tháng của chiến tranh và đến nay vẫn tiếp tục thực hiện với quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao nhất.

27/07/2022 07:27
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất  - Ảnh 1.

Thượng tướng Võ Minh Lương: "Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế"

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ quốc gia 515) về một số nội dung quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Xin Thứ trưởng cho biết chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm vừa qua?

Thượng tướng Võ Minh Lương: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; ban hành và triển khai đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất. Các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực. Vận động các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hỗ trợ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan tham mưu, chỉ đạo và cơ quan chuyên môn ở các cấp và lực lượng chuyên trách của quân đội làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 18.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước gần 8.000, ở Lào gần 3.000, ở Campuchia hơn 6.000), góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương.

Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo ra sao, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Võ Minh LươngTrong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin... luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Trong thời gian tới, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Theo đó, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất, kịp thời bổ sung, sửa đổi để ban hành đồng bộ, thống nhất các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phát huy hiệu quả, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc quản lý, chỉ đạo, cơ chế phối hợp và công tác tổ chức, bảo đảm; tìm nhiều giải pháp khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.

Chú trọng các địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ 

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai, thực hiện và thời gian tới như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thượng tướng Võ Minh Lương: Sau nhiều năm triển khai, chúng ta đã tìm kiếm, quy tập được hơn 950.000 hài cốt liệt sĩ. Còn hơn 180.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập, chủ yếu là ở địa bàn trong nước.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được BCĐ quốc gia 515, BCĐ 515 các cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước. Trong đó, trọng tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; chú trọng các địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là các khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng có thể cho biết, BCĐ quốc gia 515 đã có những giải pháp gì để giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo?

Thượng tướng Võ Minh Lương: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, BCĐ quốc gia 515 đã triển khai, thực hiện các trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ba là, chủ động thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh.

Bốn là, kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Năm là, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước; nhất là những khu mộ tập thể; đẩy nhanh tiến độ và cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia vào năm 2030.

Sáu là, tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để giám định ADN; đẩy nhanh tiến độ xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Bảy là, mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tám là, bảo đảm nguồn lực, phương tiện, trang bị, kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chín là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây là 9 nhóm giải pháp chính trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

Để giải quyết vấn đề này, BCĐ quốc gia 515 đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhanh chóng, kịp thời sàng lọc, xác minh các thông tin được cung cấp, chuyển giao. Những thông tin có giá trị được chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời và phát huy hiệu quả tốt.

Trân trọng cảm ơn Thượng tướng!

Phương Liên (thực hiện)