In bài viết

Tính phụ cấp thâm niên khi có thời gian dạy tại 2 trường đại học

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Thanh Việt (Đà Nẵng) đề nghị giải đáp về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên khi ông có thời gian giảng dạy tại 2 trường đại học.

23/08/2019 11:20

Ông Việt là giảng viên trong biên chế của trường đại học công lập A từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2012, trong đó có 12 tháng hợp đồng làm việc lần đầu (tháng 9/2008 - tháng 8/2009). Từ tháng 9/2013 đến nay, ông là giảng viên trong biên chế của trường đại học công lập B, trong đó có 12 tháng hợp đồng làm việc lần đầu (tháng 9/2013- tháng 8/2014).

Ông Việt hỏi, thời gian ông công tác tại trường đại học công lập A có được tính vào tổng thời gian đủ điều kiện để được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo hay không? Trong trường hợp của ông, thời gian ông bắt đầu được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo là từ tháng, năm nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Các văn bản này đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Căn cứ vào nội dung ông Phan Thanh Việt hỏi, thời gian ông Việt được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 9 năm nếu ông thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên (3 năm 1 tháng giảng dạy, giáo dục tại trường đại học công lập A; 5 năm 11 tháng giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập B).

Mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 9 năm là 9% nếu ông Việt chuyển công tác từ trường đại học công lập A về giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập B.

Tuy nhiên, trong nội dung hỏi, ông Việt chưa cung cấp đầy đủ các thông tin về việc nghỉ giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập A trong thời gian từ tháng 11/2012  đến tháng 8/2013. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có đủ cơ sở để trả lời chi tiết về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với trường hợp của ông.

Chinhphu.vn