In bài viết

Tính thời hạn bổ nhiệm khi sáp nhập đơn vị sự nghiệp

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Hanh (Lai Châu) hỏi, đơn vị sự nghiệp A sáp nhập vào đơn vị B, Trưởng phòng đơn vị A, được sắp xếp bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng tại đơn vị B (phụ cấp chức vụ tương đương), thì thời hạn bổ nhiệm được tính từ thời điểm bổ nhiệm tại đơn vị A hay từ mốc làm Trưởng phòng đơn vị B?

01/05/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp ông Nguyễn Văn Hanh nêu trên thuộc trường hợp chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, không phải thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm:

"Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác

1. Bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức:

a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở đơn vị sự nghiệp công lập cũ tương đương hoặc cao hơn chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị sự nghiệp công lập mới hoặc trường hợp đổi tên đơn vị sự nghiệp công lập thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập mới trình cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng;".

Thời hạn bổ nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn