In bài viết

Tổ chức công đoàn có được nhận khoán bảo vệ rừng?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trung Mỹ (Bình Phước) hỏi, tổ chức công đoàn của Hạt kiểm lâm huyện và tổ chức công đoàn Ban quản lý rừng phòng hộ có thuộc đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ đang quản lý theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT hay không?

15/12/2023 10:02

Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Việc thực hiện các quy định về khoán bảo vệ rừng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó:

Đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng được quy định tại Khoản 3 Điều 7 gồm các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

Tiêu chí xác định bên khoán và bên nhận khoán được quy định tại Khoản 4 Điều 7.

Đối với tổ chức công đoàn của Hạt kiểm lâm huyện và Ban quản lý rừng phòng hộ không thuộc đối tượng được nhận khoán bảo vệ rừng theo quy định.

Chinhphu.vn