In bài viết

Tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, cơ quan ông Đinh Tấn T. (Đà Nẵng) có thực hiện thủ tục để xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

09/08/2023 08:02

Hồ sơ được cơ quan ông T. thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và gửi đến Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, cơ quan ông nhận được văn bản trả lời về việc không cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bộ môn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp với lý do: "… Điều 89 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không quy định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực hoạt động về thiết kế, thẩm tra thiết kế…". 

Ông T. hỏi, văn bản trả lời về việc không cấp chứng chỉ năng lực hoạt động như nêu trên có phù hợp hay không?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế nêu trên của cơ quan ông T. hiện nay hết hạn nhưng không được đánh giá và cấp mới thì cơ quan ông có được căn cứ vào điều kiện năng lực được quy định tại Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để tiếp tục thực hiện công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 83 và Mục 3.5.6 Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp).

Chinhphu.vn