In bài viết

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Chinhphu.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung và tố chức mua sắm qua mạng, đấu thầu quốc gia...

29/04/2022 17:32
Tổng cục THADS ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí   - Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ chiều 29/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Qua đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; nhất là trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả về tài chính, ngân sách, nhân lực và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống THADS.

Theo đó, yêu cầu toàn Hệ thống THADS cả nước xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải thực hiện toàn diện, đồng bộ.

Các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung và tố chức mua sắm qua mạng, đấu thầu quốc gia, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành.

Đẩy mạnh triến khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triến KT-XH.

Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tập trung thanh tra một số nội dung, trong các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng đất đai; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan THADS.

Lê Sơn