In bài viết

Tổng Giám đốc công ty cổ phần có phải ký hợp đồng lao động?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Quang Thanh (Hà Nội) làm việc tại tổng công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc. Ông Thanh hỏi, tổng công ty có phải ký hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc không? Nếu có thì ai sẽ đại diện ký?

28/07/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 13 Bộ luật Lao động chỉ quy định trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 

Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định việc ký hợp đồng lao động với các chức danh cụ thể trong doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 153 và Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hội đồng quản trị công ty cổ phần có thẩm quyền bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc; việc ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc thì không phải ký hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc.

Chinhphu.vn