In bài viết

Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?

(Chinhphu.vn) - Bà Đào Hồng Diệp có bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân. Chương trình học gồm 130 tín chỉ, trong đó có các môn học: Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ); Lý thuyết tài chính tiền tệ (3 tín chỉ); Quản trị tài chính (3 tín chỉ); Thị trường chứng khoán (2 tín chỉ).

27/07/2022 08:02

Theo bà Diệp tham khảo Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên thì việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán có điều kiện về bằng cấp như sau: 

"Bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học".

Bà Diệp hỏi, các môn bà đã học như nêu trên có hợp lệ để được tính trên 7% tổng số học trình không? Nếu không tính môn Thị trường chứng khoán, 3 môn còn lại bà đã đạt 6,9% thì có đủ điều kiện để dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên có quy định cụ thể về điều kiện văn bằng, chứng chỉ để dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên:

"2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;".

Theo thông tin tại câu hỏi và căn cứ quy định trên, môn Thị trường chứng khoán không thuộc một trong các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế. Các môn: Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ), Lý thuyết tài chính tiền tệ (3 tín chỉ), Quản trị tài chính (3 tín chỉ) thuộc môn học Tài chính, Kế toán và đạt 6,9% trên tổng số học trình cả khóa học. 

Như vậy, bà Diệp không đủ điều kiện để dự thi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên.

BT