In bài viết

Tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng thế nào?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Lê Vinh (Quảng Trị), Khoản 1, Điều 99 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định, thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã được cấp chứng chỉ phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

04/07/2022 07:02

Ông Vinh đã truy cập website nangluchdxd.gov.vn để kiểm tra chứng chỉ hành nghề của ông B (theo thông tin trên chứng chỉ hành nghề do ông B cung cấp) nhưng không tìm thấy thông tin trên hệ thống. Theo giải thích của ông B, do hệ thống chưa cập nhật thông tin nên không thể tìm thấy.

Ông Vinh hỏi, trong trường hợp có chứng chỉ hành nghề bản cứng mà không có tên trên hệ thống thì có phù hợp không?

Về năng lực hoạt động xây dựng, ông Vinh hỏi, đối với gói thầu tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế (thuộc dự án có cấu phần xây dựng) thì tổ chức tham gia có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phạm vi tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình theo Mục 6.6, Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 95 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thông tin năng lực của cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đăng tải trên trang thông tin do cơ quan này quản lý và tích hợp trên trang thông tin đăng tải của Bộ Xây dựng.

Trường hợp ông không tra cứu được thông tin chứng chỉ hành nghề tại các trang thông tin đăng tải nêu trên thì có thể liên hệ với cơ quan cấp chứng chỉ để được hỗ trợ tra cứu hoặc cập nhật thông tin.

Thiết bị y tế đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì phải được giám sát khi lắp đặt vào công trình, tổ chức giám sát lắp đặt thiết bị phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại Mục 6.6, Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn