In bài viết

Trà Vinh có hỗ trợ chính sách cho ngành nghề sửa xe

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hữu Hiếu Bình (Trà Vinh) hỏi, tiệm sửa xe có được nhận tiền hỗ trợ không? Ông đã hỏi chính quyền địa phương thì được trả lời, không được hỗ trợ, trong khi đó thời gian qua ông không thể đi làm, lại phải nuôi 2 con nhỏ. Ông đề nghị các ban ngành có thẩm quyền giải quyết.

20/12/2021 17:02
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 và Công văn số 4017/UBND-KT ngày 9/9/2021, đã xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác để hỗ trợ chính sách, trong đó có quy định ngành nghề “sửa xe” được hỗ trợ chính sách.

Do đó, trường hợp của ông Nguyễn Hữu Hiếu Bình, xin liên hệ đến UBND xã Vinh Kim hoặc UBND huyện Cầu Ngang để được hướng dẫn làm hồ sơ giải quyết hỗ trợ chính sách theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh.

Chinhphu.vn