In bài viết

Trách nhiệm cung cấp DS người thụ hưởng BH tiền gửi

(Chinhphu.vn)- Ông Phan Thanh Chương, trú tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh hỏi, trong quá trình làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm, người gửi tiền thông qua các phương tiện điện tử làm như thế nào để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với khoản tiền gửi của mình?

12/12/2019 15:33

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 6, Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm được ban hành kèm theo Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN quy định trách nhiệm của tổ chức tham gia BHTG là: “Cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các văn bản, tài liệu có liên quan đến danh sách người được BHTG và số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả theo yêu cầu của BHTGVN để phục vụ công tác kiểm tra và chi trả. Cung cấp cho người được BHTG giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm khi có yêu cầu; xác nhận cho người được BHTG khi sổ tiền gửi bị mất, rách nát, chắp vá không rõ ràng và các trường hợp cần thiết khác. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của các tài liệu cung cấp”.

Như vậy, khi BHTGVN thực hiện kiểm tra và chi trả bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các văn bản, tài liệu có liên quan đến danh sách người được BHTG. Bên cạnh đó, người được BHTG cũng có quyền yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm của mình.

Chinhphu.vn