In bài viết

Triển khai hai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực xây dựng

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai dịch vụ công Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

30/06/2021 19:13

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021. Trên tinh thần này, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành trong việc tổ chức triển khai dịch vụ công Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng với các nội dung cụ thể

Đối với các địa phương chưa triển khai mức độ 4 hai dịch vụ công này, Bộ Xây dựng đề nghị cần nhanh chóng hoàn thành cấu hình dịch vụ công, người dùng, đơn vị, quy trình, lệ phí (nếu có) trên tài khoản quản trị đã được Bộ Xây dựng cung cấp tại văn bản số 6030/BXD-VP ngày 17/12/2020 để sử dụng hệ thống tập trung toàn quốc do Bộ Xây dựng triển khai.

Đối với các địa phương đã triển khai mức độ 4 hai dịch vụ công trên hệ thống tập trung của địa phương cần triển khai, tích hợp, kiểm thử, công khai dịch vụ công trên hệ thống tập trung toàn quốc do Bộ Xây dựng triển khai để kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống đã được đăng tải trên cổng Dịch vụ công quốc gia tại đường link https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html ở mục 4: Hướng dẫn sử dụng và tích hợp hệ thống cấp phép xây dựng.

Toàn Thắng