In bài viết

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

06/01/2011 19:18
(HCM CityWeb) – Theo tin từ Văn phòng UBND TPHCM, UBND TP đã giao các sở-ngành liên quan, UBND các quận-huyện tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ và Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND TP.
Các cơ quan, đơn vị cần kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản và công khai hóa thủ tục hành chính; phát động nhân dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước biến hoạt động này trở thành phong trào quần chúng tham gia xây dựng chính quyền, tham gia đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.
Các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện.
UBND các quận-huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp về phòng, chống tham nhũng với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng và phối hợp trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng …
NTV