In bài viết

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại 2 địa phương

(Chinhphu.vn) - Bộ NN&PTNT đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Nghệ An.

11/01/2022 18:33
Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại 2 địa phương - Ảnh 1.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng bảo đảm nguyên tắc, điều kiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai

Theo dự thảo, việc chuyển mục đích sử dụng rừng bảo đảm nguyên tắc, điều kiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 1 bộ hồ sơ đến sở NN&PTNT.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở NN&PTNT trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Trường hợp kết quả thẩm định không đủ điều kiện, UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh tổng hợp, trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy chế làm việc của HĐND cấp tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển