In bài viết

Trợ cấp chuyển vùng áp dụng từ thời điểm nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thiện (An Giang) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 1998, đến năm 2016 được chuyển công tác về vùng thuận lợi. Ông Thiện hỏi, ông có được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

28/06/2017 07:02

Theo hướng dẫn của đơn vị kế toán, vì Nghị định số 116/2010/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/3/2011, nếu tính thời gian công tác từ tháng 3/2011 đến năm 2016 thì ông Thiện chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần. Ông muốn biết, đơn vị giải thích như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ An Giang có ý kiến như sau:

Qua thông tin cung cấp, ông Nguyễn Thiện không nói rõ nơi công tác trước đây, nên chưa xác định được có thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không. Nếu ông thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, đồng thời đã có thời gian công tác thực tế từ đủ 10 năm trở lên thì ông Nguyễn Thiện sẽ được hưởng trợ cấp khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về xác định thời điểm ngày 1/3/2011, đây là ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Như vậy, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/3/2011, chứ không phải lấy ngày 1/3/2011 làm mốc thời gian để tính thời gian thực tế làm việc để hưởng chính sách nêu trên.

Chinhphu.vn