In bài viết

Trợ cấp đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Ngọc Lục (trankhuyen1953@...) tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ tháng 1/1978 đến tháng 10/1982 thuộc Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 432; Đại đội 20, Trung đoàn 4, Sư đoàn 337; Trường quân y Quân khu 1.

22/11/2017 14:02

Ông Lục đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cán bộ chính sách trả lời không biết đơn vị khi ông tham gia có trong danh mục địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-TM ngày 6/8/2014 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam không? Ông Lục hỏi, cán bộ trả lời như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 9/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thì Trung đoàn 4, Sư đoàn 337 có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến tháng 12/1988 và Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 347 có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ tháng 4/1979 đến tháng 7/1988.

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với quá trình công tác do ông trình bày thì ông thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn