In bài viết

Trợ cấp hiệu quả công việc không tính đóng BHXH

(Chinhphu.vn) – Trong Hợp đồng lao động của ông Trần Ngọc Hiệp (tỉnh Đồng Nai) với 1 Công ty có ghi mức lương chính 7.000.000 đồng và mục thỏa thuận khác ghi "Người lao động được hưởng trợ cấp hiệu quả công việc hàng tháng (nếu có), mức trợ cấp là 3.000.000 đồng/tháng. Điều kiện được hưởng theo quy định đánh giá hiệu quả công việc của Công ty".

23/03/2016 14:02

Thực tế, Công ty chỉ tham gia bảo hiểm cho ông Hiệp ở mức lương 7.000.000 đồng. Ông Hiệp hỏi, từ ngày 1/1/2016, mức trợ cấp hiệu quả công việc ghi trong hợp đồng lao động như nêu trên có đúng quy định không? Ông có được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ở mức trợ cấp 3.000.000 đồng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Trần Ngọc Hiệp như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì phụ cấp lương tính đóng BHXH bắt buộc là các khoản phụ cấp lương quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, còn các khoản phụ cấp lương quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH không tính đóng BHXH.

Theo câu hỏi của ông Hiệp thì ở mục thỏa thuận khác của hợp đồng lao động có ghi “Người lao động được hưởng trợ cấp hiệu quả công việc hàng tháng (nếu có), mức trợ cấp là 3.000.000 đồng. Điều kiện được hưởng theo quy định đánh giá hiệu quả công việc của công ty”. Đối chiếu với quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì khoản phụ cấp này gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động, không tính đóng BHXH.

Chinhphu.vn