In bài viết

Trợ cấp lần đầu vùng đặc biệt khó khăn: Chỉ thực hiện một lần

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

29/12/2022 10:02

Bà Phùng Ngọc Linh (Lào Cai) được biết, cán bộ công chức, viên chức, người lao động khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Bà Linh hỏi, những trường hợp sau đây có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu không:

- Người đang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn này chuyển công tác sang vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khác (từ xã A sang xã B, từ thôn M sang thôn N, đều là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Người đang ở cơ quan A chuyển sang cơ quan B trong cùng một xã là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 1/12/2019 được quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Phùng Ngọc Linh liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lào Cai (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn