In bài viết

Trợ cấp người đơn thân thuộc hộ nghèo

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Lê Thị Thắm (tỉnh Đồng Nai) thuộc hộ nghèo, chồng chết, nuôi 2 con nhỏ dưới 16 tuổi. Hiện gia đình bà Thắm được hưởng 1 suất trợ cấp 240.000 đồng/tháng. Bà Thắm hỏi: Gia đình bà có 2 con dưới 16 tuổi nhưng chỉ được hưởng 1 suất trợ cấp có đúng quy định không?

20/08/2012 13:46

Về vấn đề trên, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trả lời như sau

Bà Lê Thị Thắm có 2 con là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (sinh năm 2007) và Nguyễn Ngọc Thủy Ngân (sinh năm 2008). Cả 2 con bà trước đây đều được hưởng trợ cấp chế độ người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc diện hộ nghèo được quy định tại khoản 9 điều 4 của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

Ngày 27/2/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. Liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai có hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tại khoản 2 mục A phạm vi đối tượng và chính sách hỗ trợ quy định: “Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng dưới 18 tuổi, đề nghị thực hiện theo quy định Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ, chỉ trợ cấp 1 suất cho người đơn thân”..

Vì vậy, bà Lê Thị Thắm hiện nay chỉ được hưởng 1 suất trợ cấp đơn thân nuôi con nhỏ (của cháu Nguyễn Ngọc Thủy Ngân, sinh năm 2008) là đúng quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân