In bài viết

Trong hợp đồng phải có thỏa thuận cụ thể về giá

(Chinhphu.vn) – Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

19/10/2018 07:02

Ông Lê Văn Chung (Lai Châu) hỏi: Dự án đấu thầu rộng rãi, vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ đầu tư thì giá vật liệu, nhân công, máy,... nhà thầu lập trong hồ sơ đề xuất tài chính có bắt buộc phải áp dụng lương nhân công, thông báo giá vật liệu của cơ quan Nhà nước không?

Sau khi trúng thầu, nhà thầu thương thảo, ký kết hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh thì nếu hồ sơ dự thầu không áp dụng chế độ chính sách của Nhà nước thì khi Nhà nước thay đổi chính sách có được điều chỉnh về vật liệu, nhân công, máy,... hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá vật liệu, giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở giá thị trường nơi xây dựng công trình và theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng.

Chinhphu.vn