In bài viết

Trúng nhiều gói thầu cùng lúc, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Thanh Hoàng (Đà Nẵng) tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó có 3 gói thầu thực hiện đấu thầu có thời gian gần nhau và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu này cùng thời gian hoặc gần nhau (thời gian trong vòng hơn 1 tháng).

18/08/2020 09:02

Sau khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia, bên mời thầu xem xét có 1 nhà thầu xếp hạng thứ nhất cả 3 gói thầu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên mời thầu đã tiến hành xem xét, đánh giá lại năng lực tài chính của nhà thầu so với tổng năng lực tài chính yêu cầu tại hồ sơ mời thầu của cả 3 gói thầu (cộng tổng yêu cầu năng lực tài chính theo yêu cầu của 3 hồ sơ mời thầu).

Cụ thể, năng lực tài chính về “doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh”, thì giá trị không đáp ứng (tổng doanh thu bình quân 3 năm của 3 hồ sơ mời thầu là 5 tỷ đồng, doanh thu bình quân trong 3 năm của nhà thầu đạt 8 tỷ đồng).

Công ty của ông Hoàng đã mời nhà thầu đến làm việc và thương thảo hợp đồng 3 gói thầu, do nhà thầu không đáp ứng về năng lực tài chính theo đánh giá như trên nên yêu cầu nhà thầu phải lựa chọn các gói thầu phù hợp với năng lực (nhà thầu buộc phải loại 1 gói thầu và chỉ thực hiện 2 gói để đáp ứng đủ tổng năng lực tài chính).

Ông Hoàng hỏi, có thể hiểu nội dung “... bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này về mặt năng lực tài chính trong quá trình thương thảo…” tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT là làm rõ về khả năng huy động tài chính, nguồn lực tài chính của nhà thầu có thể thực hiện cùng lúc cả 3 gói thầu này hay xem xét, làm rõ “năng lực tài chính” của nhà thầu theo tiêu chí yêu cầu về “năng lực tài chính” trong hồ sơ mời thầu (tổng năng lực theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu cả 3 gói thầu để đánh giá như cách bên mời thầu đã thực hiện như trên)? Vì nhà thầu là đơn vị thương mại và các gói thầu mua sắm hàng hóa nhà thầu có thể huy động nguồn lực thực hiện được. Bên mời thầu đã xem xét, đánh giá và yêu cầu nhà thầu loại bớt một gói thầu như trên có phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này về mặt năng lực kỹ thuật và tài chính trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Đối với câu hỏi của ông Thanh Hoàng, chủ đầu tư, bên mời thầu cần làm rõ khả năng thực hiện 3 gói thầu của nhà thầu có cùng thời gian thực hiện hợp đồng để xử lý cho phù hợp.

Chinhphu.vn