In bài viết

Trung ương thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị

(Chinhphu.vn) – Hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

07/01/2015 19:50

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 10, hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Trước đó (ngày 6/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

PV