In bài viết

Trường hợp được điều chỉnh định mức dự toán xây dựng

(Chinhphu.vn) – Trường hợp định mức không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

04/08/2016 10:02

Bà Nguyễn Thị Hoàn (Hà Nội) đang xây dựng dự toán dự án cầu vượt Xuân Phương, trong đó có định mức cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn theo mã hiệu AC.32700 nêu tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Đến tháng 5/2014 toàn bộ công tác khoan cọc khoan nhồi theo định mức tại Văn bản số 1776/BXD-VP đã được thay thế bằng định mức nêu tại Quyết định số 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung). Tuy nhiên trong Quyết định này không có định mức cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn.

Bà Hoàn hỏi, hiện định mức cho công tác nêu trên được áp dụng theo quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề bà Hoàn hỏi như sau:

Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) là quyết định sửa đổi bổ sung.

Trong Quyết định số 588/QĐ-BXD không có “công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn”, thì trong quá trình xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được áp dụng “công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn, mã hiệu AC.32700” trong định mức 1776/QĐ-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp định mức trên không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn