In bài viết

Trường hợp nào bảo lãnh dự thầu không hợp lệ?

(Chinhphu.vn) – Bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ khi có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư.

23/01/2019 07:02

Theo phản ánh của ông Ngô Bá Đức (Nghệ An), khi mở hồ sơ đề xuất trong gói xây lắp hình thức chào hàng cạnh tranh, nhà thầu nộp thư bảo lãnh có nội dung không đúng theo mẫu 04a theo hồ sơ yêu cầu.

Trong thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi nội dung như sau: Nhà thầu rút đơn dự thầu trong thời gian còn hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng trong hồ sơ yêu cầu không có đơn dự thầu và hồ sơ yêu cầu chứ không phải mời thầu.

Ông Đức hỏi, bảo lãnh ngân hàng như trên có hợp lệ không? Trong hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư yêu cầu kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự là đường bê tông nhưng trong hồ sơ đề xuất nhà thầu lại đưa vào gói thầu hạ tầng kỹ thuật (xây dựng nền mặt đường, công trình trên tuyến và san nền) thì có hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 9.3 Chương I Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Khoản 2 Mục này, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư.

Đối với trường hợp của ông Đức, việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn