In bài viết

Trường hợp nào coi là thay đổi quy mô dự án?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Võ Xuân Thành (Hà Tĩnh) là chủ đầu tư một dự án đường giao thông, đang thực hiện gói thầu xây lắp có giá trị 83 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế - dự toán được Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt.

22/10/2020 09:02

Quá trình thi công xây dựng dự án đơn vị ông Thành nhận thấy có một số nội dung, hạng mục cần điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm phát huy tốt hiệu quả dự án, cụ thể:

Ban đầu cống thoát nước ngang đường theo thiết kế được phê duyệt có khẩu độ n x (B x H) = 1 x (2 x 2) m, hiện nay đơn vị ông Thành đề nghị điều chỉnh tăng lên 3 x (3 x 2) nhằm bảo đảm khả năng thoát nước, bổ sung một số cống qua đường phục vụ tưới nước sản xuất và một số cống qua đường ngang dân sinh.

Ông Thành hỏi, việc điều chỉnh bổ sung các hạng mục như trên có làm thay đổi quy mô đầu tư của dự án không, có cần phải xin chủ trương điều chỉnh bổ sung của người quyết định đầu tư không và thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh bổ sung là của cấp nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình, ông Thành cần nghiên cứu và thực hiện theo các quy định tại Điều 61, Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 16, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được quy định tại các Khoản 4, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được quy định tại Điều 60, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Điều 12, Khoản 2 Điều 24, Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn