In bài viết

Trường hợp nào được điều chỉnh dự toán xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Ngọc Nam (Điện Biên) đang công tác tại ban quản lý dự án khu vực. Sau khi công trình được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, đơn vị tiến hành cập nhật giá gói thầu theo Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP (có quyết định phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu).

02/03/2022 08:02

Ông Nam hỏi, trước khi cập nhật giá gói thầu có cần điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 9/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, các trường hợp dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Xác định, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Việc cập nhật giá gói thầu xây dựng (nếu cần thiết) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn