In bài viết

Trường hợp nào được hưởng chế độ làm việc trên tàu kiểm ngư?

(Chinhphu.vn) - Ông Thanh Bình hiện đảm nhận chức danh máy trưởng tàu thanh tra chuyên ngành thuỷ sản Nghệ An. Ông Bình làm việc theo hình thức hợp đồng lao động không thời hạn là nhân viên kỹ thuật, chế độ công tác khi tàu đi biển là 110.000 đồng/người/ngày.

02/06/2016 09:02

Ông Bình hỏi, cơ quan ký hợp đồng và thực hiện chế độ với ông như nêu trên có đúng không? Ông có được hưởng chế độ của người làm việc trên tàu kiểm ngư không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề ông Bình hỏi như sau:

Việc địa phương ký hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với chức danh máy trưởng tàu thanh tra chuyên ngành là đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương.

Việc địa phương áp dụng chế độ bồi dưỡng đi biển là 110.000 đồng/người/ngày thực hiện theo Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư.

Ông Bình hiện đang làm việc trên tàu thanh tra chuyên ngành thủy sản Nghệ An, không thuộc lực lượng kiểm ngư theo quy định tại Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư. Do đó, ông Bình không được hưởng chế độ làm việc trên tàu kiểm ngư là 150.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 02/2015/QĐ-TTg ngày 7/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư.

Chinhphu.vn