In bài viết

Trường hợp nào được ký hợp đồng thầu phụ?

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Thị Uyến (Thái Bình) chuẩn bị thi công gói thầu giao thông, nguồn vốn Nhà nước và muốn ký hợp đồng nhà thầu phụ lớn hơn 10% giá trị công trình nhưng không vượt quá giá trị quy định trong hồ sơ mời thầu.

17/02/2022 11:02

Tuy nhiên, trong quá trình dự thầu, công ty bà Uyến không đưa nhà thầu phụ vào. Nay công ty bà có công văn trình nhà thầu phụ và tỷ lệ % nhà thầu phụ nhận, được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

Bà Uyến hỏi, công ty bà chuyển lại công việc cho nhà thầu phụ như trên là đúng hay sai?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của bà Nguyễn Thị Uyến chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng sử dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở xác định pháp luật điều chỉnh dự án để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 thì việc ký kết hợp đồng thầu phụ được quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Đề nghị bà Uyến căn cứ quy định này, nội dung và hồ sơ hợp đồng đã ký để thực hiện.

Chinhphu.vn