In bài viết

Trường hợp nào không cần học lại bồi dưỡng ngạch chuyên viên?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Minh Chiến (Bình Phước) học Đại học và có bằng hành chính học năm 2009, được tuyển dụng công chức 2010. Tại thời điểm được tuyển dụng đến nay ông không phải học chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

04/10/2021 14:02

Ông Chiến hỏi, theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV, ông có phải học chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thì:

“Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm”.

Do đó, trường hợp của ông Nguyễn Minh Chiến không phải học lại chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nếu đã được bổ nhiệm vào ngạch.

Chinhphu.vn