In bài viết

Trường hợp nào nhà đầu tư phải trồng rừng thay thế?

(Chinhphu.vn) - Bà Đặng Ngọc Trân (Thừa Thiên–Huế) hỏi: Trong quy hoạch khu công nghiệp có một số diện tích rừng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng là đất rừng) đã chuyển đổi thành không phải đất rừng. Khi triển khai dự án, nhà đầu tư đã đền bù tài sản trên đất là cây rừng, vậy nhà đầu tư có phải trồng rừng thay thế nữa không?

24/04/2018 09:02
Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Việc thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đối với nội dung hỏi của bà Đặng Ngọc Trân, trường hợp diện tích rừng (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng) đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP có hiệu lực thì không phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

Trường hợp diện tích rừng (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng) đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP có hiệu lực thì phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

Chinhphu.vn