In bài viết

Trường hợp nào phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng ngạch?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh Phong (Đà Nẵng) là công chức, đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch và được bổ nhiệm ngạch kế toán viên chính ngày 22/6/2009. Đến nay, cơ quan yêu cầu ông bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính.

25/05/2022 08:02

Theo ông Phong được biết, điều khoản chuyển tiếp (Điều 24) của Thông tư số 77/2019/TT-BTC có quy định, trường hợp công chức không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên chính trước ngày 1/1/2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán theo quy định tại Khoản 7, Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và tiếp tục giữ ngạch đã được bổ nhiệm; trường hợp thi nâng ngạch cao hơn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định nêu trên, ông Phong hỏi trường hợp của ông có thuộc đối tượng phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn đối với ngạch kế toán viên chính quy định tại Điều 6 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Khoản 1, Điều 24 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính (Thông tư thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010) quy định:

"Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp công chức không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên chính trước ngày 1/1/2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán theo quy định tại Khoản 7, Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và tiếp tục giữ ngạch đã được bổ nhiệm; trường hợp thi nâng ngạch cao hơn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư này".

Theo đó, Thông tư số 77/2019/TT-BTC chỉ quy định những trường hợp không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên chính trước ngày 1/1/2014 thì vẫn được tiếp tục làm kế toán và giữ ngạch đã được bổ nhiệm.

Theo thông tin ông cung cấp, ông đã tham dự và trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên kế toán viên chính, do đó việc ông được bổ nhiệm ngạch kế toán viên chính năm 2009 và hiện tiếp tục giữ ngạch kế toán viên chính là đúng quy định.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý ngạch, ông cần hoàn thiện bổ sung chứng chỉ nhằm bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch kế toán viên chính theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn