In bài viết

Trường hợp nào phải làm thủ tục thanh lý trụ sở làm việc?

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Đăng Bắc (Hà Nội) hỏi, trụ sở của đơn vị sự nghiệp là tài sản Nhà nước, khi đã được bồi thường, hỗ trợ và chi phí phục vụ giải tỏa dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng do công ty tư nhân làm chủ đầu tư từ năm 2015 thì có phải thực hiện thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước không? Trong trường hợp phải tiến hành thanh lý thì đơn vị nào phải thực hiện thủ tục này?

11/07/2020 10:20

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước quy định, việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước.

Theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ, việc thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương II Nghị định số 52/2009/NĐ-CP (theo thanh lý tài sản tại cơ quan Nhà nước).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, việc thanh lý tài sản Nhà nước được thực hiện trong trường hợp: “Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

Điều 26 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP quy định thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước như sau:

“1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước của các cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trụ sở của đơn vị sự nghiệp công lập đã được bồi thường, hỗ trợ và chi phí phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP quyết định việc thanh lý tài sản trên đất; trên cơ sở đó, đơn vị sự nghiệp có tài sản tổ chức thực hiện việc thanh lý theo quy định.

Chinhphu.vn