In bài viết

Trường hợp nhà thầu vi phạm bảo đảm cạnh tranh

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà đầu tư có cổ phần vốn góp trên 30% của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu, thì nhà đầu tư được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định.

19/07/2018 14:02

Công ty của ông Lê Huỳnh (Quảng Nam) dự định tham gia dự án do UBND tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư.

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, nhà đầu tư tham gia dự thầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có cổ phần hoặc góp vốn trên 30% của nhau.

Hiện nay, công ty ông Huỳnh có 70% vốn góp của UBND tỉnh Quảng Nam. Do đó để tham dự gói thầu này, công ty ông liên danh với 1 công ty khác hình thành nhà thầu liên danh công ty A (là công ty ông, với 29% vốn) và công ty B (71% vốn) để tham gia dự thầu. Ông Huỳnh hỏi, hồ sơ dự thầu của đơn vị ông có hợp lệ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà đầu tư tham dự thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu quy định tại Khoản 4, Điều 6 của Luật Đấu thầu khi nhà đầu tư tham dự thầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

Đối với câu hỏi của ông Huỳnh, khi tham dự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng quy định nêu trên.

Trường hợp nhà đầu tư có cổ phần vốn góp trên 30% của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu thì nhà đầu tư được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn