In bài viết

Trường hợp vi phạm về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu tham dự gói thầu EPC với tư cách nhà thầu chính mà trước đó đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu đó là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh.

04/10/2017 16:02
Bà Nguyễn Thị Uyên, công tác tại một đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát các công trình điện, phản ánh, Khoản 3 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: "Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát". Tuy nhiên tại Điểm đ Mục 3.6 Chương I của Thông tư 11/2013/TT-BKHĐT thì lại quy định về hành vi bị cấm đối với trường hợp "Nhà thầu tham dự thầu gói thầu EPC do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó".

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Uyên hỏi, trong trường hợp đơn vị tư vấn đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi/hồ sơ thầu thì có được tham gia là nhà thầu phụ/liên danh của tổng thầu để thực hiện các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của gói thầu EPC không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 35 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 Khoản 2) quy định nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT (Chương I mẫu hồ sơ mời thầu, Mục 3.6 Điểm đ) quy định một trong các hành vi bị cấm là nhà thầu tham dự thầu gói thầu EPC do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.

Theo đó, đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Uyên nêu, nhà thầu tham dự gói thầu EPC với tư cách nhà thầu chính mà trước đó đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu đó là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Chinhphu.vn