In bài viết

TT Bảo vệ sức khỏe LĐ&MT tỉnh thêm 1 phòng chuyên môn

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế dự kiến Trung tâm này có 2 phòng chức năng và 4 phòng, khoa chuyên môn.

25/05/2015 14:45

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT ngày 30/1/2007 đang áp dụng hiện nay, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm) gồm 2 phòng chức năng và 3 khoa chuyên môn. Đó là các phòng, khoa: Phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Vệ sinh lao động; Khoa Bệnh nghề nghiệp; Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Tại dự thảo, ngoài 5 khoa, phòng trên, Bộ Y tế dự kiến Trung tâm có thêm 1 phòng chuyên môn là phòng Khám tư vấn và điều trị bệnh nghề nghiệp. Phòng này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dịch vụ về khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp; tư vấn, truyền thông nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý đối với người lao động, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe cho người lao động; khám, quản lý sức khỏe người lao động và phục hồi chức năng…

Dự thảo nêu rõ, ngoài các khoa, phòng nêu trên tùy theo nhu cầu công việc và khả năng cụ thể của Trung tâm mà một số khoa, phòng khác sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập khi đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu lãnh đạo, theo dự thảo, Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND cấp tỉnh.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp địa bàn tỉnh; tổ chức cung cấp các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn