In bài viết

Từ 28/7, Hà Nội bồi thường đất theo giá thị trường

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/7 tới.

22/07/2013 10:43

 

Ảnh minh  họa 

Theo đó, đối với việc xác định giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ: trường hợp giá đất ở do UBND Thành phố quy định tại thời điểm sau thông báo thu hồi đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện nơi thu hồi đất tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên địa bàn, đề xuất điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành thẩm định theo quy định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Tương tự, thành phố Hà Nội cũng quy định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC được xác định cùng thời điểm và thống nhất với nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất được UBND Thành phố phê duyệt cho từng dự án cụ thể (đối với trường hợp có sự điều chỉnh so với bảng giá đất hằng năm) cùng với việc phê duyệt giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

Đối với việc xác định giá bán nhà TĐC, UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Tài chính quyết định phê duyệt giá bán căn hộ TĐC cho từng tầng, loại nhà, theo vị trí của từng dự án cụ thể, bảo đảm cân đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tại nơi bị thu hồi đất.

Minh Hiển