In bài viết

Tuyển dụng công chức, đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Võ Anh Trường (TPHCM) hỏi, năng lực ngoại ngữ, sử dụng tin học không quy định trong tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng mà quy định trong tiêu chuẩn năng lực nghiệp vụ, vậy khi tuyển dụng chuyên viên hành chính, văn thư lưu trữ hoặc đã thi tuyển xong thì sẽ đánh giá như thế nào? Có thể sử dụng các chứng chỉ này làm cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ không?

23/07/2021 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư quy định “Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm”.

Như vậy, nếu ông Nguyễn Võ Anh Trường đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức thì đương nhiên được coi là đủ năng lực ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ thông tin tương ứng với ngạch bổ nhiệm.

Đối với trường hợp tuyển dụng hoặc nâng ngạch thì thông qua bài thi về ngoại ngữ và tin học là cơ sở xác định năng lực ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ thông tin mà không yêu cầu phải có chứng chỉ.

Chinhphu.vn