In bài viết

Tuyển dụng công chức xã có cần chứng chỉ công nghệ thông tin?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Chu Quốc Việt (Hà Nam), hiện nay khi tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức hành chính không yêu cầu phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, tuy nhiên đối với công chức cấp xã thì vẫn yêu cầu.

29/04/2023 08:02

Trước đây, trong khi chờ sửa đổi Thông tư số 13/2019/TT-BNV, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021, trong đó có nội dung "trong thời gian chờ đợi sửa đổi Thông tư số 13/2019/TT-BNV đề nghị các cơ quan bỏ quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức cấp xã...". Tuy nhiên, khi Bộ Nội vụ sửa đổi thông tư số 13/2019/TT-BNV lại không sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ tin học.

Ông Việt hỏi, khi tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã còn bắt buộc có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thì tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức hành chính không quy định phải có chứng chỉ tin học.

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn tại Văn bản số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã. Theo đó, về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV nêu trên. Vì vậy, việc tuyển dụng công chức cấp xã hiện nay không bắt buộc phải có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin.

Chinhphu.vn