In bài viết

Ủy ban Chứng khoán nhà nước trả lời về việc đăng ký công ty đại chúng

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Hùng Vương (TPHCM) đã đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019. Trong một năm qua, Công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Việc chậm trễ đăng ký này đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Công ty.

16/04/2023 10:11

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần Hùng Vương đề nghị cơ quan chức năng xem xét và chấp thuận để Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Công ty cổ phần Hùng Vương được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 9/11/2021.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trong quá trình hoạt động, Công ty có 3 lần tăng vốn điều lệ và 1 lần giảm vốn. Công ty có 115 cổ đông.

Ngày 6/1/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Hùng Vương, qua xem xét hồ sơ tài liệu của Công ty, UBCKNN cho biết, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Hùng Vương chưa đầy đủ theo yêu cầu của UBCKNN và còn tồn tại các tài liệu không phù hợp; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, PwC chưa trả lời đầy đủ nội dung theo yêu cầu của UBCKNN.

Do vậy, ngày 2/3/2023, UBCKNN đã gửi các công văn (Công văn số 943/UBCK-GSĐC, Công văn số 944/UBCK-GSĐC, Công văn số 945/UBCK-GSĐC trình kèm) xin ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Công ty TNHH PwC Việt Nam và có công văn trả lời Công ty cổ phần Hùng Vương bổ sung làm rõ một số nội dung trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty, sau khi có phản hồi của các cơ quan, đơn vị nêu trên UBCKNN mới có cơ sở xem xét tiếp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Hùng Vương.

Chinhphu.vn