In bài viết

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ về vấn đề thanh niên, tôn giáo tín ngưỡng

(Chinhphu.vn) - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến chương trình công tác 2023; tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách Nhà nước 2023 đối với lĩnh vực thanh niên, tín ngưỡng và tôn giáo.

29/09/2022 17:24
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ về vấn đề thanh niên, tôn giáo tín ngưỡng - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ - Ảnh: QH

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2022, Bộ Nội vụ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật. 

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đang lấy ý kiến các cơ quan về dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú...

Về công tác thanh niên, Bộ Nội vụ chỉ đạo, điều hành, triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; đồng thời tham mưu kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam...

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, báo cáo của Bộ Nội vụ đã nêu được việc triển khai nhiệm vụ về công tác thanh niên trong năm 2022; dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023 với các số liệu cụ thể. 

Tuy nhiên, báo cáo mới nêu được các đầu việc nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022, chưa nêu được tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với thanh niên, kết quả đạt được, phân tích khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Số lượng nhiệm vụ của Bộ về công tác thanh niên trong năm 2022 còn quá ít, chưa đầy đủ, toàn diện. Một số chính sách, pháp luật về thanh niên đã được ban hành chưa được báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện; không có nội dung kiến nghị, đề xuất.

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các ý kiến trong Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ cơ bản bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đã nêu khái quát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023. Tuy nhiên, báo cáo chưa chưa phản ánh sâu tình hình, vấn đề cần quan tâm liên quan tổ chức, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như những hạn chế, bất cập, nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tập trung, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tín ngưỡng tôn giáo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú; quan tâm công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, các hội nghị thường niên, đại hội theo nhiệm kỳ, các hoạt động phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc... theo Hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật…

Về dự kiến nhiệm vụ trong năm sắp tới, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên. Đồng thời rà soát, đề xuất lồng ghép chỉ tiêu về thanh niên trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2023. Phối hợp, đề nghị, hướng dẫn cụ thể các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương việc lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển vào chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ cần tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án được giao trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; các văn bản hướng dẫn thực hiện 08 chính sách cho thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên; quan tâm tham mưu, hướng dẫn các địa phương trong việc bố trí công việc, sử dụng, tuyển dụng các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ.

Đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm tới những vấn đề nóng liên quan tới thanh niên đang phát sinh trong thực tế (như việc làm cho thanh niên sau dịch COVID-19, tình hình thanh niên bị dụ dỗ, lừa sang làm việc ở nước ngoài...). Kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức, quản lý, hoạt động, phát huy hiệu quả của các đơn vị thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy nhanh việc thực hiện công tác thống kê về thanh niên tại các bộ, ngành, địa phương…

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhất trí với Bộ Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về thanh niên năm 2023. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ cân quan tâm hơn về nhiệm vụ, kinh phí cho công tác xây dựng thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên. Bộ cũng cần đánh giá kỹ hơn những khó khăn, thuận lợi trong việc giải ngân vốn năm 2022 để dự báo những khó khăn, thuận lợi, thách thức để tăng tính thuyết phục cho việc xác định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ; cho rằng trong năm qua, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta cơ bản ổn định, tích cực. 

Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động, giải quyết khéo léo các cụ việc trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định, công bằng, bình đẳng đối với các tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo phát triển lành mạnh.

Đối với công tác thanh niên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục gợi ý, Bộ Nội vụ cần tham mưu cho Chính phủ tố chức phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành liên quan, Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên, các địa phương… để báo cáo tổng hợp, toàn diện về các vấn đề liên quan đến thanh niên. Qua đó, Bộ Nội vụ tổng hợp, xây dựng được một báo cáo tổng hợp, mang tính chiến lược lâu dài với đầy đủ các nội dung, đề xuất, kiến nghị có liên quan...

Lê Sơn