In bài viết

Vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Bích Liên (Hưng Yên) hỏi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có vai trò và chức năng gì?

03/08/2020 10:20
Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời như sau:

Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN):

- Đối với người gửi tiền, hoạt động của BHTGVN góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

- Đối với hệ thống các TCTD, BHTGVN tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các TCTD phát triển lành mạnh, an toàn và huy động tiền gửi cho đầu tư phát triển, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:

Điều 2 Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng của BHTGVN như sau:

BHTGVN là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách BHTG, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các BHTGVN, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Chinhphu.vn