In bài viết

Vay tín dụng HSSV, tiền lãi không bị cộng vào gốc

(Chinhphu.vn) - Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc (jasperwayne283@...) hỏi, khi vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên mà không đăng ký trả lãi theo tháng hoặc quý thì khi có việc làm, tiền lãi có bị cộng vào tiền gốc không? Nếu có thì cộng vào theo tháng hay theo quý?

05/01/2016 14:02

Về vấn đề này, Ngân hàng Chính sách xã hội trả lời như sau:

Điều 9 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc trả nợ gốc và lãi tiền vay thì trong thời hạn phát tiền vay (đang còn theo học), đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả nợ gốc; đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.

Đồng thời, tại tiết a, điểm 5.3, khoản 5, mục II văn bản số 2162A/NHCS-TD của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg quy định lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Ngân hàng Chính sách xã hội thoả thuận với người vay trả lãi theo định kỳ tháng hoặc quý trong thời hạn trả nợ.

Trong trường hợp người vay có nhu cầu trả lãi theo định kỳ hàng tháng, quý trong thời hạn phát tiền vay thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thu theo yêu cầu của người vay. Vì vậy lãi tiền vay không bị cộng vào tiền gốc.

Chinhphu.vn