In bài viết

Về định mức dự toán xây dựng công trình

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Bộ chuyên ngành công bố để chủ đầu tư, nhà thầu tham khảo áp dụng xác định đơn giá để lập dự toán, giá dự thầu.

15/09/2012 07:23

Kiến nghị công dân về một số dự án triển khai ở địa phương

Ông Hoàng Đình Tuấn, công tác tại Công ty cổ phần Xây dựng Tasco (tỉnh Nam Định) phản ánh: Năm 2010, Công ty của ông ký hợp đồng thi công xây lắp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp đê tả đáy sông Hồng tỉnh Hưng Yên. Khi đấu thầu, nhà thầu áp dụng định mức kèm theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng để tính hao phí vật liệu đối với công tác thả đá rời. Công trình được thanh toán theo kết quả đấu thầu của nhà thầu.

Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán độc lập, công ty kiểm toán đề nghị giảm trừ giá trị thanh toán do tính lại định mức hao phí vật liệu theo quy định tại Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 2/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức dự toán trong công tác xây dựng sửa đê, kè.

Ông Tuấn hỏi: Đề nghị giảm trừ của công ty kiểm toán có đúng quy định không?

Vấn đề ông Tuấn hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Bộ chuyên ngành công bố để chủ đầu tư, nhà thầu tham khảo áp dụng xác định đơn giá để lập dự toán, giá dự thầu.

Việc thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào giá hợp đồng, các điều khoản của hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng