In bài viết

Vì sao hồ sơ xét duyệt của Công ty TNHH V&T bị chậm?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH V&T đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm xét duyệt thủ tục đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam của Công ty.

17/12/2016 15:20

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về vấn đề này như sau:

Trước đây việc đăng ký thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, trước tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng có chiều hướng gia tăng, ngày 26/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp.

Do đó, việc công nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam phát sinh một số quy định mới làm cho việc thẩm định công nhận sản phẩm của cơ quan chức năng và chấp hành pháp luật của người kinh doanh cũng chậm hơn trước, dẫn đến tồn nhiều hồ sơ, trong đó có hồ sơ đăng ký sản phẩm Đồng Sunphat (CuSO4.5H2O) của Công ty TNHH V&T.

Mặt khác, một số nội dung trong hồ sơ đăng ký sản phẩm của Công ty phải sửa đổi bổ sung làm mất thêm thời gian hoàn thiện.

Hiện tại, hồ sơ đăng ký sản phẩm của Công ty đã bổ sung đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật về thức ăn chăn nuôi. Cục Chăn nuôi đã trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, công nhận. Khi có kết quả công nhận, Cục Chăn nuôi sẽ thông báo ngay để Công ty triển khai sản xuất.

Chinhphu.vn