In bài viết

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành lưu trữ

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.

03/02/2023 15:56
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành lưu trữ  - Ảnh 1.

Thông tư nêu rõ, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Theo Thông tư, danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng.

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ gồm: Lưu trữ viên chính; Lưu trữ viên; Lưu trữ viên trung cấp.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Minh Đức